תשלום קנסות וחובות במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין