בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים (טופס 1516)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין