בקשה לקיבוע זכויות בגיל פרישה או בפרישה עקב נכות (טופס 161ד)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין