השקעת כספים של אדם שמונה לו אפוטרופוס בקרנות האפוטרופוס הכללי

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין