פנייה לוועדת חריגים למתן הנחות לזכאים נכים לרכישת דירות הדיור הציבורי

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין