בקשה לקבלת פטור מביצוע נגישות באתר אינטרנט בשל נטל כבד מדי

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין