דיווח על השתתפות בימי השתלמות לצורך שימור הכשירות המקצועית

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין