תשלום אגרה עבור רישום בפנקס הקבלנים לאחר אישור בקשת הרישום, ועבור רישיון קבלן

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבינוי והשיכון

רשם הקבלנים

מענה טלפוני