תשלום אגרה עבור הגשת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבינוי והשיכון

רשם הקבלנים

מענה טלפוני