טופס הצהרה על מכירת ורכישת זכויות מקרקעין (טופס 7000ב)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז המידע והשירותים המקוונים