מידע מקוון למעסיקים, לעובדים זרים ולמסתננים

שירות מקוון
חובה להציג תעודת זהות בקבלת שירות בלשכות הרשות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.
לחיפוש מידע
לחיפוש מידע

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין