בקשה לרישיון יבוא מזון בפטור ממכס או מכס מופחת

שירות מקוון
להגשת הבקשה
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין