כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

מוקד שירות לתמיכה וסיוע במילוי הטופס המקוון

פקס: 073-3926975

שעות מענה טלפוני