רישום למעון יום לשנת הלימודים תשפ"ה (ההרשמה הסתיימה)

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העבודה

ליצירת קשר: