בקשה לקבלת סל תקשורת עבור רכישת אביזרי עזר לתקשורת

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין