הגשת תצהיר על עמידת העסק בדרישות הכבאות ("מסלול תצהיר")

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין