דיווח ותשלום - דו"ח מס שנתי 2020 ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301)

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין