בקשה לעדכון אנשי קשר בתיק מניעת דליקות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין