בקשה לפתיחה או לעדכון של פטור מותנה (פט"מ)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

פרטי התקשרות: