בקשה מקוונת לשחרור משירות מילואים מיוחד (ולת"מ – שמ"מ)

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין