בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכה, עוור, נפגע פעולות איבה ובני משפחות חיילים שנספו במערכה (טופס 2793)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז המידע והשירותים המקוונים