אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

רישום שעבוד לאגודה שיתופית

שירות זה מאפשר להגיש לרשם האגודות השיתופיות בקשה לשעבוד נכסיה של אגודה שיתופית. 

Top