דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין