בקשה לפטור או הקטנה של ניכוי מס במקור (טופס 2542)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין