בקשה להקלה במס לזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע (טופס 119)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז המידע והשירותים המקוונים