הצהרה על תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור (טופס 2513)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין