הגשת תביעת הישבון

להגשת הבקשה
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

בית מכס חיפה – מר יצחק מרום

בית מכס מרכז – גברת רחל ג'מו 074-7611643