סימולטור - בדיקת אישור זכאות מס לתרומות (סעיף 46)

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין