הוצאת רישיון נהיגה

להגשת הבקשה
תיאור תהליך הוצאת רישיון נהיגה
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מוקד טלפוני משרד התחבורה