בקשה לשנת הסתגלות

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העלייה והקליטה

מרכז המידע

מוקד מידע עסקי 972-3-973-3333+

לפניות מחוץ לארץ +972-3-5117115

שעות מענה טלפוני