בקשה להארכת היתר עבודה בארץ לחברת בנייה זרה הכלולה במאגר חברות הבנייה הזרות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין