הגשת כתב ערעור/ בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין