הודעות לציבור

הארכת תקופת ההקלה לשעת חירום : הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה – עד ל - 31/12/2020

Top