שימועים ציבוריים

ועדה מייעצת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 24.12.2018

לאור מספר בקשות החליט יו"ר (יושב ראש) הוועדה לדחות את המועד האחרון להגשת עמדות ליום 24 בדצמבר 2018. לוח הזמנים האמור נקבע, בין היתר, נוכח בקשת שר התקשורת בסעיף 7 לכתב המינוי לקבלת המלצות הוועדה עד ליום 18 בפברואר 2019. לאור זאת, הוועדה מבקשת לקבל את העמדות בהקדם האפשרי, בהתאמה למועד האמור.

Top