מכרזים

מכרז מס' 7/2019 לקבלת שירותי תכנון בפרויקטים להתחדשות עירונית

מספר 7/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 17.11.2019 12:00

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  (להלן – "הרשות הממשלתית") מזמינה בזה קבלת הצעות למתן שירותי תכנון בפרויקטים להתחדשות עירונית.

Top