תמיכות ומענקים

מלגות קיום לסטודנטים עולים על שם ונדה וקרל להר לשנת הלימודים תש"ף

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.12.2019

המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה והאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מתכבדים להעניק מלגות קיום לסטודנטים עולים על שם ונדה וקרל להר ז"ל.

Top