שיתוף ציבור - הערות הציבור

פורסם דו"ח השפעת הנטל הרגולטורי לקראת שינויים בתקנות הבטיחות בעבודה - להערות הציבור

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.11.2019

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מוביל עדכון מקיף בתקנה המרכזית המסדירה את הבטיחות באתרי הבנייה. תקנה זו הנקראת 'תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988 המפרטת את האופן בו עבודות אלו צריכות להתבצע, החל מבעלי התפקיד האחראים להבטחת שלום העובדים המועסקים בהן וכלה בקביעת דרישות טכניות לאופן ביצוען.

בעלי תפקידים

Top