שיתוף ציבור - אחר

להערות הציבור - עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 17.03.2020 23:55

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור את טיוטת ערכי העלויות החיצוניות לפליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בישראל. המועד האחרון למשלוח הערות: 17.3.2020

Top