קולות קוראים

קול קורא להגשת סקירת ספרות: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתית

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 29.09.2019

האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין בזאת חוקרים להגיש הצעות לעריכת סקירות ספרות בנושא: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתית - מסמך לדיון.

Top