אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי מס' 10/2019 להכנת תכנית אסטרטגית לתשתיות הנדסיות ולתחבורה למטרופולין תל אביב

תאריך אחרון להגשה 10.04.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      25.02.2019

מינהל התכנון-משרד האוצר מזמין בזאת הצעות מכרז פומבי מס' 10/2019 להכנת תכנית אסטרטגית לתשתיות הנדסיות ולתחבורה למטרופולין תל אביב.

Top