תמיכות ומענקים

קבלת סיוע בביצוע השקעות הון בכפוף לשימור עובדים

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 30.06.2021 15:00

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, מפרסמת מסלול סיוע בביצוע השקעות הון והשקעות רכות, במסגרת הוראת מנכ"ל 4.62. המסלול מיועד למפעלים אשר שימרו עובדים וחלה בהם ירידה בהיקף המכירות, כמפורט בהוראה.

Top