קולות קוראים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לסיוע למוסדות תרבות נוכח השלכות נגיף הקורונה (הוראת שעה)- החלטות וועדת תמיכות מיום 17.11.20

Top