שימועים ציבוריים

שימוע - עדכון תעריפי שירות ה - BSA ברשת הוט

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 17.02.2020

ניתנה ארכה נוספת להגשת התייחסויות בשימוע, עד ליום 17.02.2020

Top