שימועים ציבוריים

שימוע - המלצות הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) התשע"א-2011 לעניין יישום החלטת שר התקשורת בנוגע להוט טלקום .ש.מ

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.07.2019

כל גורם המעוניין להעביר התייחסות לאמור לעיל מוזמן להעבירה לידי מר רן אורנבך, מרכז הוועדה המייעצת, במייל RanO@moc.gov.il, לא יאוחר מיום 27 ביוני 2019.

Top