תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בעניין קבלת תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית - שנת 2019

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 05.12.2019

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה עקב קבלה של תוספת תקציבית בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית ("המבחנים")  שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית שנת 2019

Top