תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בעניין קבלת תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית - שנת 2020

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.02.2020

אושרה הארכת הגשות בקשות לתמיכה עד לתאריך 04.02.2020. אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020.

Top