תמיכות ומענקים

אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020 - שידורים קהילתיים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 09.01.2020

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין בשנת 2020

Top