שימועים ציבוריים

שימוע - תיקון הוראה שניתנה ביום כח' באדר התש"ף (24 במרץ 2020) לפי סעיף 11(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.03.2020 10:00

מצורפת בזאת טיוטת תיקון ההוראה.

Top