תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בשידורים קהילתיים 2021

מספר 12896
תאריך אחרון להגשה 04.02.2020

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין בשנת 2021. אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2021

Top