שימועים ציבוריים

שימוע - הוראה מכח מתן הוראה לפי סעיף 11(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982

תאריך אחרון להגשה 23.03.2020 16:00

Top